Du vil kende definitionen på selvstændig

Det er dine aktiviteter, der definerer, om du er selvstændig eller ej. 

En aktivitet anses for at være selvstændig virksomhed, hvis formålet er at få et økonomisk udbytte, og du har eller har haft personligt arbejde med aktiviteten.

Dagpengesystemet er i dag koblet sammen med skattesystemet. Det betyder, at det er din skattemæssige indberetning af dine indtægter, der oftest definerer din aktivitetsstatus.

4 definitioner på arbejde

Arbejde inddeles i 4 kategorier:

 • Arbejde som lønmodtager
 • Selvstændig virksomhed
 • Formueforvaltning
 • Fritidsbeskæftigelse

 

Opfylder du flere af ovennævnte definitioner, kan du selv vælge, hvilken definition du vil høre til. Dit valg gælder både før, du får ret til dagpenge, og efterfølgende i hele dagpengeperioden. Du har dog mulighed for at søge om at ændre valget, hvis dine aktiviteter skifter karakter.

 

Hvis du ønsker at søge om ændring af en definition, hvor virksomhedens karakter og aktiviteter har ændret sig, kan du ved at dokumentere en aktiv handling også søge om ændring af definition. I det tilfælde skal du udfylde blanketten Ansøgning om skift af definition for selvstændig virksomhed efter 1. oktober 2018 (AK093).

Hvornår driver du selvstændig virksomhed?

Det er dine aktiviteter, der definerer, om du er selvstændig eller ej. En aktivitet anses for at være selvstændig virksomhed, hvis formålet er at få et økonomisk udbytte, og du har eller har haft personligt arbejde med aktiviteten.

Derudover skal mindst en af følgende betingelser være opfyldt:

 • at aktiviteten er registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer, eller at aktiviteten har en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.
  Vær dog opmærksom på, at hvis indkomsten fra en aktivitet beskattes som lønmodtagerindkomst anses aktivteten ikke for at være selvstændig virksomhed, men en lønmodtagerindkomst, medmindre du anses for at være ansat i din egen virksomhed – se punkt 3 herunder
 • at overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed
 • at du arbejder i en virksomhed, hvori du har afgørende indflydelse, uanset om du får udbetalt løn eller ej fra virksomheden.
  Du har afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie (herunder dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende) er indehaver af:
  *mindst 50 pct. af selskabskapitalen
  *mindst 50 pct. af selskabskapitalens stemmeværdi
  *en bestemmende andel af selskabets kapital eller
  *en bestemmende andel af stemmerne i selskabet
 • at aktiviteten er udført af dig som medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven
 • at aktiviteten medfører, at du modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed. 

Indtægter fra en selvstændig virksomhed kan medregnes til optjening af dagpengeret og til beregning af en dagpengesats. Til gengæld vil timer du evt. anvender i en selvstændig virksomhed samtidig med, at du modtager supplerende dagpenge, blive modregnet i dine dagpenge og forbruger af retten til supplerende dagpenge for hver uge, du får udbetalt dagpenge.

Situationer hvor du er lønmodtager

Som udgangspunkt vil du have en status som lønmodtager, hvis:

 • du er undergivet en arbejdsgivers tilsyn og har instrukser for arbejdets udførelse
 • du har pligt til at udføre arbejdet personligt
 • din arbejdsgiver indbetaler bidrag til ATP
 • du er omfattet af ferieloven
 • du er omfattet af funktionærloven
 • du er omfattet af arbejdsskadeloven
 • du vil kunne få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis arbejdsgiveren går konkurs.

Indtægter og timer du modtager som lønmodtager kan medregnes til optjening af dagpengeret og til beregning af en dagpengesats. Til gengæld vil timer eller indtægter blive modregnet i dine dagpenge og du forbruger af retten til supplerende dagpenge for hver uge, hvor du har arbejde på nedsat tid og får udbetalt supplerende dagpenge.

Definition på formueforvaltning

En erhvervsmæssig aktivitet anses for at være formueforvaltning, når du opfylder én af nedenstående betingelser:

 • Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen
 • Du passivt ejer en virksomhed og ikke har personligt arbejde i virksomheden
 • Du ejer en bortforpagtet virksomhed
 • Du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer
 • Du har kun i meget begrænset omfang (dvs. højst 5 timer om måneden) personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

Du kan ikke medregne indtægter fra en formueforvaltning til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du kan med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed.

Til gengæld bliver indtægterne, eller timerne du bruger på formueforvaltning, ikke modregnet i dine dagpenge, og du forbruger heller ikke af din ret til supplerende dagpenge på 30 uger.

Definition på fritidsbeskæftigelse

En erhvervsmæssig aktivitet anses som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Din aktivitet anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af nedenstående betingelser:

 • Du driver et deltidslandbrug på følgende betingelser:

a) Du har din bopæl på landbruget
b) Du har drevet deltidslandbruget forud for din ledighed
c) Deltidslandbruget udvides ikke under din ledighed, medmindre det skyldes udefrakommende lovmæssige forhold, som du ikke selv har indflydelse på
d) Du har ikke ansat arbejdskraft udover én ansat eller i mindre omfang hjælp fra en maskinstation
e) Du kan stå til rådighed for fuldtids-lønmodtagerarbejde
f) Du har arbejdet i gennemsnit minimum 130 timer pr. måned inden for 6 måneder umiddelbart før din ledighed, eller du opfylder et indkomstkrav inden for det senest afsluttede indkomstår forud for din ledighed på mindst 263.232 kr. (2024), og hvor du ikke har modtaget dagpenge

 • Du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner
 • Du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl
 • Du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette
 • Du har biavl med højst 20 bistader.

Du kan ikke medregne fritidsbeskæftigelse til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du kan med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed.

De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i dine dagpenge. Til gengæld forbruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge på de 30 uger og kan derfor frit arbejde med din fritidsbeskæftigelse i hele din dagpengeperiode.