Sagsforløb ved tvivl om ret til dagpenge

Når du er medlem af en a-kasse, kan der opstå situationer, hvor der bliver rejst tvivl om din ret til dagpenge. Her kan du orientere dig i sagsforløbet, hvis situationen skulle opstå.

Problemet kan både dreje sig om dagpenge og andre ydelser, som du allerede har fået udbetalt eller vil få udbetalt.

Tvivlen kan opstå på grund af oplysninger, du selv giver til os eller som vi modtager fra fx dit jobcenter, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, SKAT m.v.

I de situationer er der krav til måden, Akademikernes A-kasse skal behandle sagen på. Desuden er du omfattet af en række rettigheder og pligter, som vi gerne vil vejlede dig om. Se nærmere afsnit neden for:

  • ”Partshøring”
  • ”Vi udbetaler ydelser med forbehold for tilbagebetaling”
  • ”Du har ret til at kommentere din sag”
  • ”Du har ret til at lade dig repræsentere”
  • ”Samtykke”

Partshøring

Bliver vi bekendt med oplysninger, der rejser tvivl om din ret til dagpenge, beder vi dig om en redegørelse, inden vi afgør sagen.

Du har en frist på en uge til at svare på vores brev. Hvis du ikke overholder svarfristen, så træffer vi en afgørelse på baggrund af de oplysninger, vi er blevet bekendt med.

Vi træffer også en afgørelse på det foreliggende grundlag, hvis det svar, du sender os, bærer præg af, at du ikke vil medvirke til at oplyse sagen.

Vi udbetaler ydelser med forbehold for tilbagebetaling

Selv om der er tvivl om din ret til dagpenge, må vi ikke uden videre standse for dine udbetalinger.

Derimod skal vi blive ved med at udbetale ydelser til dig, indtil vi kan træffe en afgørelse i sagen. Enten fordi sagen er tilstrækkeligt oplyst eller på det foreliggende grundlag, hvis du ikke vil medvirke til at belyse sagen.

Viser det sig, at du ikke havde ret til ydelserne, skal du betale ydelserne tilbage til os. Tilbagebetalingsbeløbet bliver tilskrevet renter, hvis beløbet overstiger et beløb, der svarer til 4 ugers dagpenge.

Du har pligt til at give os de oplysninger, vi har brug for, for at kunne vurdere din ret til dagpenge, efterløn, skattefri præmie eller andre ydelser, som vi administrerer.

Du har ret til at kommentere din sag

Du kan anmode om at få behandlingen af en sag udsat, fordi du ønsker at fremsende en kommentar til sagen. Du vil da få en frist på 1 uge til at fremsende dine udtalelser. Fristen kan være kortere eller længere, hvis omstændighederne taler for det.

Vi vil altid imødekomme din anmodning om en sådan udsættelse af sagsbehandlingen, medmindre:

  • vi efter en konkret vurdering anser udtalelsen for unødvendig og i stedet vil forhale sagsbehandlingstiden.
  • en udsættelse af sagen vil medføre, at andre frister – fastsat af fx andre myndigheder – ikke længere vil kunne overholdes.
  • andre bestemmelser og retningslinjer har sikret din adgang til at udtale dig.

Du har ret til at lade dig repræsentere

Du kan vælge at få bistand fra andre, mens sagen verserer. Eller helt lade andre føre sagen for dig. Det gælder dog ikke, hvis vi ikke kan behandle sagen uden din medvirken.

Hvis du lader andre bistå eller repræsentere dig, skal du normalt skrive en fuldmagt eller andet, så vi kan se, at vedkommende handler på dine vegne. Det gælder dog ikke, hvis du vælger at lade dig repræsentere af en advokat, revisor eller din faglige organisation.