Du vil have dagpenge

Har du været selvstændig hovedbeskæftiget, skal du ophøre med din virksomhed og dokumentere din tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne modtage dagpenge.

Ønsker du at stoppe som selvstændigt erhvervsdrivende og begynde at modtage dagpenge, skal du som udgangspunkt ophøre med din virksomhed. Det er ikke muligt at modtage dagpenge, hvis du blot holder en pause fra virksomheden, fx pga. sæsonudsving.

Vi skal have dokumentation for, at virksomheden er ophørt. Hvilken dokumentation, der er brug for, afhænger af virksomhedens branche og grunden til ophøret.

For at kunne modtage dagpenge skal du desuden leve op til de almindelige krav for dagpengemodtagere. Det er bl.a. at søge almindeligt lønarbejde og stå til rådighed for fuldtidsarbejde uden varsel.

Hvornår anses du at være selvstændig hovedbeskæftiget? 

Du anses for at være selvstændig hovedbeskæftiget hvis du opfylder følgende betingelser:

a) Du skal opfylde et indkomstkrav

b) Du har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende i større eller mindre omfang op til din ledighed

c) Du opfylder ikke et arbejdskrav som lønmodtager i minimum gennemsnitligt 80 timer pr. måned indenfor de seneste 6 måneder forud for din ledighed, med minimum 1 løntime i hver af de 5 ud af de 6 måneder

Du anses for at være selvstændig bierhvervsdrivende, hvis du ikke opfylder alle ovennævnte kriterier. En måneds fuldtidsuddannelse kan ligestilles med en måneds fuldtids arbejde. Derudover anses du også for at være selvstændig bierhvervsdrivende, hvis du starter en virksomhed op i en dagpengeperiode. 

Tre ugers venteperiode, før du kan få dagpenge

Du kan som udgangspunkt modtage dagpenge 3 uger efter dit virksomhedsophør, hvis du anses for at have arbejdet som selvstændig hovederhvervsdrivende. Ved konkurs og tvangsauktion er venteperioden dog kun 1 uge. Har du udfordringer med at lukke din virksomhed ved SKAT og Erhvervsstyrelsen, har du mulighed for at ophøre på en tro og loveerklæring og så efterfølgende indsende dine ophørsbeviser. I det tilfælde vil din venteperiode være 2 måneder.

Ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Du skal ophøre med virksomheden for at kunne få ret til dagpenge. Udgangspunktet er, at du vil få en 3 ugers venteperiode fra det tidspunkt, du ophører hos Erhvervsstyrelsen og SKAT, før du kan få dagpenge.

Du har også mulighed for at ophøre på en tro- og loveerklæring, mens du venter på at modtage dit ophørsbevis fra Erhvervsstyrelsen og SKAT. I det tilfælde vil du som udgangspunkt blive omfattet af en venteperiode på 2 måneder. Indsender du dit ophørsbevis tidligere end de 2 måneder, vil du have ret til dagpenge dagen efter datoen på dit ophørsbevis, dog tidligst 3 uger fra vi har modtaget din tro- og loveerklæring.

Vær opmærksom på, at vi skal have dit ophørsbevis senest 6 måneder efter, vi har modtaget din tro- og loveerklæring. Har vi ikke modtaget beviset inden for de 6 måneder, vil du ikke have ret til dagpenge i perioden frem til, du sender ophørsbeviset. Samtidig bruger du af din ret til dagpenge i perioden fra de 6 måneder og indtil, vi modtager ophørsbeviset.

Når du er ophørt med en selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, må du tidligst starte en ny virksomhed op igen 6 måneder efter, at du er ophørt med din virksomhed. Starter du alligevel virksomheden op igen, før de 6 måneder er gået, mister du retten til dagpenge, indtil de 6 måneder er gået.

Sådan søger du om dagpenge efter selvstændigt arbejde

For at modtage dagpenge, efter du har været selvstændigt erhvervsdrivende, skal du som minimum sende os:

 • Dokumentation for at din virksomhed er ophørt ved Erhvervsstyrelsen og SKAT 

 • Seneste 3 afsluttede årsopgørelser fra din virksomhed

 • Ansøgning om dagpenge som selvstændig

Desuden skal du huske at tilmelde dig som ledig på jobnet.dk.

Betingelser for at få dagpenge efter selvstændig virksomhed

For at kunne modtage dagpenge efter drift af selvstændig virksomhed, skal du opfylde en række betingelser.

Du skal blandt andet være ophørt med det personlige arbejde i virksomheden. Det personlige arbejde er ophørt, når du har lukket eller overdraget din virksomhed eller erklærer på tro og love, at virksomheden er under afvikling.

Dit arbejde er også ophørt, hvis du træder ud af virksomheden, og virksomheden fortsættes af medejerne eller din ægtefælle.

Inden for de seneste tre år forud for din ledighed skal du:

 • have tjent 263.232 kr. (2024) på baggrund af en summering af al A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed. Du kan maksimalt medregne 21.936 kr. pr. måned (2024). 
  (Har du en gammel dagpengeret eller timer på din beskæftigelseskonto, der ikke er forældede, skal du i stedet have haft 1.924 arbejdstimer som lønmodtager).

Eller

 • inden for de seneste fem år (med eventuelle forlængelser) sammenlagt have et overskud på 263.232 kr. (2024) udelukkende fra selvstændig virksomhed. Det senest afsluttede indkomstår (skatteår) forud for ansøgningen om dagpenge regnes for det sidste år i optjeningsperioden, og optjeningsperioden bliver derfor fem år bagud fra dette tidspunkt.

Du skal også være tilmeldt på jobnet.dk som ledig for at få udbetalt dagpenge. Samtidig skal du stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende.


Du kan ophøre med virksomheden på flere måder

For at du kan få dagpenge, skal driften af din virksomhed som udgangspunkt være endeligt ophørt, dvs. helt lukket eller solgt.

Du skal være afskåret fra at videreføre driften af virksomheden på en af de 6 måder, vi opererer med:

 • salg eller overdragelse
 • lukning
 • konkurs
 • tvangsauktion eller kreditoradministration
 • bortforpagtning
 • udtræden af virksomhed, der fortsættes af ægtefælle eller videreføres af medejere

Sådan lukker du din virksomhed

I forbindelse med din ansøgning om dagpenge eller efterløn skal du sende dokumentation, der viser, at virksomheden er lukket, overdraget, eller at du ikke længere arbejder i virksomheden.

Afhængigt af baggrunden for arbejdsophøret stilles der forskellige krav til, hvornår der er tale om et arbejdsophør.


Ophør med virksomheden – ved lukning eller salg

Når du har lukket eller solgt hele virksomheden, er du ophørt, når dette er blevet registeret i Erhvervsstyrelsen, og de skattemæssige forpligtigelser enten er overdraget eller ophørt.

Som dokumentation skal du sende os en kopi af dit ophørsbevis som du får tilsendt fra Erhvervsstyrelsen. Du kan tidligst få et ophørsbevis, når virksomhedens driftsmidler og varelager er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

Der kan være forskel mellem datoerne fra ophøret i CVR og bekræftelsen fra SKAT i forhold til, hvornår virksomheden anses for ophørt. Her vil det være den seneste af datoerne, som afgør, hvornår du anses for at være ophørt fra.


Ophør med virksomheden – ej CVR-registreret

Hvis din virksomhed ikke er CVR-registreret, kan du i stedet dokumentere at være ophørt med virksomheden, hvis virksomheden er registreret som ophørt i andre offentlige registre, fx afmelding af ydernummer, ophørsbevis fra SKAT og lign.


Ophør med virksomheden – afvikling med tro- og loveerklæring

Hvis du ikke har fået solgt, overdraget eller hjemtaget dine driftsmidler, varelager eller inventar, har du alligevel mulighed for søge om dagpenge. Dette kan du gøre med en tro- og loveerklæring, hvor du erklærer, at du er i gang med at afvikle virksomheden og gerne vil søge om dagpenge, imens afviklingen af virksomheden sker.

Du vil kunne modtage dagpenge fra den dag, hvor vi har modtaget din tro- og loveerklæring og seks måneder frem. (Dog kan du ikke få dagpenge i de første to måneder, som er en såkaldt venteperiode). Venteperioden kan nedsættes til en kortere periode (men den skal være mindst tre uger), hvis du sender ophørsbeviset inden for 2 måneders-grænsen (hvis du fx ophører den 1. april på baggrund af en tro- og loveerklæring, og du den 5. maj sender ophørsbeviset fra Erhvervsstyrelsen, vil du kunne få dagpenge fra dagen efter modtagelse af beviset, altså fra den 6. maj).

I 6 måneders-perioden fra tro- og loveerklæringen er indsendt til os, kan du i ro afvikle virksomheden og afmelde virksomheden på virk.dk.

Timerne, som du bruger på at afvikle virksomheden, vil blive fratrukket i din dagpengeudbetaling.
Det er vigtigt, at du husker at sende ophørsbeviset til os, når du modtager det. Modtager vi ikke ophørsbeviset inden for seks måneder, stopper udbetalingen af dagpenge fra 6 måneders datoen, men du forbruger stadig af din dagpengeret, uanset om du er ledig eller ej, indtil vi modtager ophørsbeviset (fx fordi du er gået i fuldtidsarbejde).


Ophør med virksomheden – bortforpagtning

Hvis du bortforpagter hele din virksomhed, skal du sende os en kopi af bortforpagtningsaftalen. Bortforpagtningsaftalen skal være gensidig uopsigelig i mindst tre år, og du eller din ægtefælle må ikke arbejde i den virksomhed, som du har bortforpagtet. Det gælder også arbejde i forpagterens andre virksomheder, når virksomhederne er af samme type, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne.
Hvis bortforpagtningsaftalen kun er uopsigelig fra din side af, kan du anses for at være ophørt med virksomheden, når du:

1. har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 15 måneder, eller

2. har fået indberettet mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder, og der i umiddelbar tilknytning til påbegyndelsen af lønarbejdet er sket en væsentlig omlægning af driften, der har medført en reduktion af arbejdsmængden i virksomheden.


Ophør med virksomheden – formueadministration

Du kan anses for at være ophørt, når dit selskab er omdannet til et holdingselskab (kapitalselskab), og formålsparagraffen er ændret til formueforvaltning, formueadministration, formuepleje eller lignende.

Det er en betingelse, at du dokumenterer, at ændringen af formålet med selskabet er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Det skal samtidig dokumenteres, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at driftsmidler mv. i selskabet, der har dannet grundlag for virksomheden, er afhændet, fx via momsafmelding.


Ophør med virksomheden – konkurs

Ved konkurs er du ledig fra det tidspunkt, hvor der er afsagt konkursdekret i Skifteretten. Du skal derfor sende os konkursdekretet fra Skifteretten.
Du, din ægtefælle eller samlever må ikke generhverve virksomheden.
OBS! Når der er afsagt dekret i Skifteretten, kan du dog senest anses for ophørt ugedagen efter begæringen om konkurs er modtaget i Skifteretten.


Ophør med virksomheden – tvangsauktion

Ved tvangsauktion er du ophørt, når virksomheden er solgt på auktionen.

Du skal derfor sende begæringen om tvangsauktion, en erklæring fra panthaver om at vedkommende forestår driften og fører tilsyn med virksomheden samt auktionsskødet eller udskrift af protokol fra fogedretten.
Hvis du skal have dagpenge, må køber af virksomheden ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.


Ophør med virksomheden – medarbejdende medejer

Arbejder du i et selskab med flere ejere, kan du ophøre med virksomheden, når du udtræder som medejer af virksomheden, og dette er registreret hos Erhvervsstyrelsen, eller du kan ophøre med virksomheden, når du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen, som sendes i kopi til a-kassen. Du skal dog også være ophørt med arbejdet i virksomheden.

Dine indtægter medregnes til optjening af ret til dagpenge

Indtægter fra selvstændig virksomhed kan indgå i opgørelse af indkomst- og arbejdskravet for ret til dagpenge.

Det er en forudsætning, at du har en afsluttet årsopgørelse inden for en optjeningsperiode på 3 år, før du bliver ledig.

Indtægter og timer fra selvstændig virksomhed medregnes fra din årsopgørelse og kan sagtens kombineres med indtægter og timer fra lønmodtagerarbejde i denne periode.

Sådan beregner vi din dagpengesats

Indtægter fra selvstændig virksomhed kan indgå i beregning af en dagpengesats.

Her er det også en forudsætning, at der er en afsluttet årsopgørelse. Igen kan indtægterne kombineres med indtægter fra lønmodtagerarbejde.

En ekstra mulighed for retten til dagpenge og satsen

Hvis du ikke opfylder indtægts- eller arbejdskravet inden for de seneste 3 år, har du evt. mulighed for at opfylde det inden for de seneste 5 år. Her kan du dog kun medregne indtægter fra selvstændig virksomhed og ikke kombinere det med lønmodtagerarbejde.

På samme måde vil satsen også kun blive beregnet ud fra dit overskud i virksomheden og beregnes ud fra dine 2 bedste regnskabsår inden for de seneste 5 år.