Du vil have dagpenge som bibeskæftiget

Du kan godt modtage dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Du skal dog have en tilladelse fra os.

Ønsker du at drive selvstændig virksomhed og modtage dagpenge samtidig, kan du gøre det som bibeskæftigelse. Du skal dog have en tilladelse fra os, hvis du vil modtage dagpenge.Tilladelsen til at drive din virksomhed som bibeskæftigelse giver dig ret til supplerende dagpenge i 30 uger.

Læs definitionen på selvstændig bibeskæftigelse.

Hvis du derimod freelancer som lønmodtager på deltid, kan du modtage supplerende dagpenge.

Arbejdet i din virksomhed, når du er ledig

Du kan arbejde lige så mange timer, du ønsker, i din virksomhed – og du må lægge timerne på de tidspunkter, der passer dig. Dog skal du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid og må ikke være kontraktmæssigt forpligtet til at udføre arbejde som selvstændig i dagtimerne.

 

Hvis du tidligere har drevet virksomhed som hovedbeskæftigelse

Har du drevet din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse umiddelbart inden du blev ledig, må du tidligst starte en ny virksomhed op igen 6 måneder efter, at du er ophørt med din virksomhed. Starter du alligevel virksomheden op igen før de 6 måneder er gået, mister du retten til dagpenge, indtil de 6 måneder er gået. 

Sådan søger du om dagpenge, når du har selvstændig bibeskæftigelse

For at få dagpenge, skal du udfylde en ledighedserklæring, som er en ansøgning om dagpenge. Den finder du på siden med blanketter, når du er logget på. 

For at du kan få en tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse, samtidig med at du modtager dagpenge, skal du på Mit AKA udfylde blanketterne


Arbejde i din ægtefælles virksomhed

Hvis du arbejder eller begynder at arbejde i din ægtefælles virksomhed, bliver du betragtet som selvstændig erhvervsdrivende, også selvom du ikke ejer noget af virksomheden, medmindre du er ansat som lønmodtager i virksomheden efter kildeskattelovens § 25 A. Du kan læse mere nederst på siden i afsnittet Du kan træde ud af virksomheden, selvom den kører videre.

Du må kun lukke en virksomhed én gang, mens du er ledig

Du kan kun lukke en virksomhed én gang i løbet af en dagpengeperiode. Det betyder, at du helt mister retten til at få dagpenge anden gang, du lukker en virksomhed, uanset hvor længe du har haft den. Det betyder også, at hvis du lukker din virksomhed og starter op igen, mister du din ret til dagpenge, når du har brugt resten af de 30 uger med supplerende dagpenge. Er du ophørt med din virksomhed i forbindelse med, at du får en ny dagpengeret, så regnes dette ophør dog ikke med som det første ophør.


Du kan modtage dagpenge i 30 uger

Driver du selvstændig bibeskæftigelse, kan du modtage dagpenge i op til 30 uger. 

Når du i 30 uger har drevet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og samtidig modtaget dagpenge, skal du vælge, om du vil ophøre med virksomheden eller stoppe med at modtage dagpenge.

Når du ophører med din virksomhed, gælder reglen om de 30 uger ikke længere. Du kan fortsætte med at modtage dagpenge på almindelige vilkår, når du har sendt os ophørsbeviser fra SKAT og Erhvervsstyrelsen.

De 30 uger tæller, så længe du modtager dagpenge fra os. Ønsker du ikke at ophøre med din virksomhed, har du mulighed for at søge om at skifte definition til enten formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Dagpengetælleren på Mit AKA kan du se, hvor mange uger du har tilbage på 30-ugersordningen. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe for at få vejledning.

Fritidsbeskæftigelse i stedet for bibeskæftigelse

Din bibeskæftigelse kan muligvis defineres som fritidsbeskæftigelse. Det gælder, hvis aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Læs definition og regler for fritidsbeskæftigelse

Optjen ret til nye 30 uger

Du skal opfylde én af disse betingelser for at optjene ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge:

  • Du har inden for 12 sammenhængende måneder haft 6 måneders arbejde med mere end 146 timer om måneden. Dit arbejde skal være indberettet til SKAT
  • Du har inden for et indkomstår en samlet indtægt (A-og B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed) på mindst 263.232 kr. (2024) og i det pågældende år ikke fået dagpenge.

Forlæng retten til supplerende dagpenge

Du har mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge, hvis du ikke har genoptjent retten.

Når du har brugt de 30 uger med supplerende dagpenge, kan du forlænge perioden med 4 uger, hvis du inden for de sidste 12 måneder har opfyldt en af følgende betingelser:

  • Du har arbejdet mere end 146 timer i løbet af en måned
  • Du har arbejdet mere end 34 timer pr. uge i 4 uger
  • Du har i 2 omgange arbejdet mere end 68 timer i løbet af 14 dage 
  • Du har arbejdet i din selvstændige virksomhed i en hel måned uden at få dagpenge, og din virksomhed har været registreret i CVR-registret i minimum 6 måneder på det tidspunkt, hvor din ret til supplerende dagpenge på 30 uger er udløbet.

Du kan forlænge din ret med supplerende dagpenge med 4, 8 eller 12 uger.

Fradrag i dagpengene for dit arbejde i virksomheden  

På dit ydelseskort skal du hver måned skrive alle de timer, du bruger på din selvstændige bibeskæftigelse.

Du vil få et fradrag i dine dagpenge for den tid, du bruger på samtlige arbejdsfunktioner i virksomheden - herunder bl.a. administration og transport. Har du fx arbejdet 7 timer i din virksomhed, vil du få et fradrag på 7 timer i dine dagpenge.

Ophør med selvstændig bibeskæftigelse

Vil du stoppe med at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du sende en ophørserklæring fra SKAT og Erhvervsstyrelsen til os. Du kan også ophøre ved blandt andet salg eller ved bortforpagtning. Læs mere om dine muligheder for virksomhedsophør under de andre punkter her på siden.

Du kan træde ud af virksomheden, selvom den kører videre

Har du drevet virksomheden sammen med medejere, herunder også din ægtefælle, kan du træde ud af virksomheden – selvom virksomheden fortsætter.

Ophøret skal skyldes:

  • at du og din samlever/ægtefælle går fra hinanden
  • at dine arbejdsfunktioner ikke længere eksisterer
  • at dine arbejdsfunktioner bliver overdraget til en anden ansat (som ikke er din ægtefælle, samlever eller umyndige børn).

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer af virksomheden, anses du for medarbejdende ægtefælle eller lønmodtager.

Du er medarbejdende ægtefælle med ansættelsesaftale, hvis du har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter reglerne i Kildeskattelovens §25 a. Her skal du ikke indsende dokumentation for at være udtrådt af virksomheden. Dog vil du ikke kunne undgå en ventekarantæne på 3 uger.

Når man anses som lønmodtager i ægtefælles virksomhed, skal man derfor opfylde de betingelser, der gælder for lønmodtagere.

Du anses som medarbejdende ægtefælle uden ansættelsesaftale, når du ikke har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter Kildeskattelovens §25 a. Når man er medarbejdende ægtefælle, er man omfattet af de regler, der gælder for selvstændige erhvervsdrivende.

Du kan søge om dagpenge i forbindelse med, at du udtræder af virksomheden, når denne videreføres af ægtefællen.

Du skal indsende en tro og loveerklæring om udtræden af ægtefælles virksomhed (AK029), hvor du og din ægtefælle erklærer, at du ikke længere arbejder i virksomheden. Ophøret kan tidligst anerkendes, når vi har modtaget erklæringen.

Når du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed, må du ikke længere være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle eller modtage løn fra virksomheden.