Du vil kende reglerne om dagpenge og ydelseskortet

Du kan få dagpenge fra din første dag som ledig, når du opfylder reglerne. Dem kan du få styr på her og også læse om, hvordan du hver måned som ledig skal udfylde et ydelseskort.

Som lønmodtager kan du få dagpenge, hvis du

 • er meldt ledig på jobnet.dk
 • har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • har haft en indkomst på mindst 263.232 kr. (2024) inden for de seneste 3 år samtidig med, at du har været medlem af en a-kasse. Du kan max medregne 21.936 kr. pr måned (2024).
 • lever op til kravene om rådighed og jobsøgning (læs mere i punktet nedenfor).

Der gælder dog særlige regler for nyuddannede og for ph.d.’ere.

Du søger om dagpenge ved at følge de skridt, vi har beskrevet i vores guide til nyledige.

Ydelseskortet og udbetaling

Du skal udfylde et ydelseskort hver måned, for at vi kan udbetale dagpenge. På ydelseskortet oplyser du os om eventuelt arbejde, sygdom, ferie og andet, der kan have betydning for dine dagpenge eller efterløn.

Ydelseskortet ligger klar på Mit AKA en uge inden månedens udløb (se en kalender nedenfor, hvor du kan se hvilken dato i måneden, ydelseskortet ligge klart på Mit AKA). Udfylder du det med det samme, vil vi udbetale dine dagpenge, så du har dem på din Nemkonto den sidste hverdag i måneden.

Du har 1 måned og 10 dage fra månedens udløb til at udfylde ydelseskortet. Herefter bliver det forældet, og du kan ikke få dagpenge eller efterløn for den periode, ydelseskortet dækker.

Når du får udbetalt dagpenge fra os, får du en udbetalingsspecifikation i din indbakke på Mit AKA. Ofte vil du dog have pengene på din konto, før du får udbetalingsspecifikationen. Du kan derfor med fordel tjekke din bankkonto, før du evt. kontakter os på chatten eller telefonen pga. manglende udbetaling.

Kalender for ydelseskortet

Periode Kortet kan udfyldes

Januar

24.01.2024

Februar

22.02.2024

Marts

20.03.2024

April

23.04.2024

Maj

24.05.2024

Juni

21.06.2024

Juli

24.07.2024

August

23.08.2024

September

23.09.2024

Oktober

24.10.2024

November

22.11.2024

December

18.12.2024

Du skal stå til rådighed og være aktivt jobsøgende

For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du kan sige ja til at starte nyt job i morgen. Derudover indebærer det, at arbejdsgivere kan komme i kontakt med dig, at du er aktiv i din jobsøgning, og at du møder op til dine aftaler. Mere nøjagtigt betyder kravet om rådighed, at du:

 • er tilmeldt på jobnet.dk - og har et aktivt CV samme sted
 • møder til lovpligtige møder hos Akademikernes A-kasse, jobcentret og Anden aktør
 • bor og opholder dig i Danmark
 • har en opholds- og arbejdstilladelse, der giver ret til at arbejde i Danmark
 • kan starte fuldtidsarbejde med en dags varsel
 • kan sige ja til et job, som du får tilbudt via Akademikernes A-kasse, jobcentret eller Anden aktør
 • lever op til kravene om jobsøgning og opdaterer Jobloggen

Hvis du ikke opfylder de krav, kan der være tvivl om, hvorvidt du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan påvirke din ret til dagpenge. Derudover skal du huske at fortælle os og jobcentret, hvis du:

 • ikke har børnepasning
 • deltager i en uddannelse
 • flytter midlertidigt eller varigt
 • tager til udlandet
 • holder ferie

Du skal desuden fortælle os, hvis du:

 • siger nej tak til et job, der er formidlet af a-kassen, jobcentret eller anden aktør
 • afslutter et ansættelsesforhold
 • får begrænsninger i din erhvervsevne.

Dagpengene tælles i timer

Fra din første dag som ledig har du ret til at få dagpenge i 2 år indenfor en periode på 3 år. Vi udbetaler dagpenge i timer, to år svarer til 3.848 timer. På MitAKA under dagpengetællere kan du følge med i, hvor mange timer med dagpenge, du har tilbage.

Vi udbetaler dagpenge for 160,33 timer pr. måned (130 timer pr. måned for deltidsforsikrede). Herfra skal trækkes timer, hvis du   

 • har holdt ferie,
 • har været sygemeldt med sygedagpenge fra kommunen
 • har været på barsel
 • har arbejdet
 • ikke har været tilmeldt ledig på jobnet.dk
 • ikke har haft ret til dagpenge.

Der skal være mindst 14,8 timer med dagpenge i en måned, for at vi kan udbetale dagpenge. 

Fradrag i dagpenge for dage, du ikke er meldt ledig på jobnet.dk

De hverdage, hvor du ikke er meldt ledig på jobnet.dk, kan du ikke få dagpenge. Rent teknisk skriver vi 7,4 timer på dit ydelseskort for hver dag, du ikke er tilmeldt, og du vil blive fradraget timerne i udbetalingen af dagpenge. Er du deltidsforsikret, fradrager vi 6 timer pr. dag.

Det er især relevant for din dagpengeudbetaling, hvis du midt i måneden bliver ledig eller starter i fuldtidsarbejde. I den situation vil du nemlig ikke være tilmeldt som ledig på jobnet.dk hele måneden.

Det gælder også, hvis du ikke har booket en samtale inden bookingfristens udløb og derfor er blevet afmeldt som ledig på jobnet.dk.

Hvis du har arbejde i den måned, hvor du tilmelder eller afmelder dig jobnet.dk, er det vigtigt at du oplyser om arbejdet på dit ydelseskort.

Mindre end 7,4 arbejdstimer pr. dag
Har du kun arbejdet 5 timer en hverdag, hvor du ikke er tilmeldt jobcentret, vil vi skrive 2,4 timer på ydelseskortet, fordi du sammenlagt ikke står til rådighed 7,4 timer den dag (5 + 2,4 timer).

Mere end 7,4 arbejdstimer pr. dag
Har du har arbejdet mere end 7,4 timer en hverdag, hvor du ikke er tilmeldt jobcentret, bliver du fradraget for alle timerne i udbetalingen af dagpenge.

Samlet opgørelse af fradrag

Vi laver en samlet opgørelse over fradraget i dine dagpenge for hele perioden, hvor du er afmeldt som ledig på jobnet.dk. Dvs. hvis du har arbejdet flere timer i perioden, end timer, du har været afmeldt som ledig, vil vi fradrage dine arbejdstimer. Har du arbejdet færre timer, end timer du har været afmeldt som ledig, vil vi fradrage dine arbejdstimer og de resterende tekniske timer, hvor du ikke har været tilmeldt jobnet.dk som ledig.

Sådan udregner vi din sats

Vi udregner din sats på baggrund af din indkomst i 12 måneder. Vi finder de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder med den højeste indkomst. Gennemsnittet af indkomsten i de 12 måneder minus Arbejdsmarkedsbidraget på 8 % kaldes for en dagløn. Du kan få maksimalt 90 % af daglønnen i dagpenge. Dog kan du aldrig få mere end den højeste dagpengesats. Du skal være opmærksom på, at der ikke er en mindstesats. Hvis du derfor har haft en meget lav løn, så kan du risikere at få en tilsvarende lav dagpengesats. Se aktuelle satser

Vi udregner din sats,  når du får ret til en ny dagpengeperiode. Vi udregner også en sats, hvis du bliver omforsikret fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring eller omvendt.

Er du nyuddannet, kan du få genberegnet din sats, når der er gået 6 måneder fra den dag, du fik ret til dagpenge, og der er indberettet mindst 3 måneders indkomst, efter du har afsluttet din uddannelse. Læs  mere om, hvordan arbejde kan give dig en højere dagpengesats.

Vi sammenholder dit ydelseskort med SKAT

I måneden efter, du har udfyldt dit ydelseskort, sammenholder vi dine oplysninger på ydelseskortet med de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til SKAT. Hvis vi på den baggrund skal regulere udbetalingen af dagpengene, får du brev fra os.

Du har optjent feriepenge hos tidligere arbejdsgiver

Din tidligere arbejdsgiver har i forbindelse med din fratrædelse overført din restferie til FerieKonto. På borger.dk kan du se, hvor mange feriepenge, du har.

Ønsker du at få feriepengene udbetalt, mens du er ledig, skal du være opmærksom på, at du bliver modregnet for antallet af feriedage i dine dagpenge. Du må nemlig ikke modtage feriepenge og dagpenge samtidigt.

Undgå karensdag ved at arbejde

Hver 4. måned som ledig er der en såkaldt karensdag. Det er én dag, hvor du ikke får dagpenge. Du undgår karensdagen, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for 4-måneders perioden.

På MitAKA under Dagpengetællere kan du følge med i, hvor mange timer du mangler at arbejde for at undgå karensdagen.

Karantæne hvis du selv siger op

Hvis du selv har sagt dit arbejde op, eller hvis du selv bærer en væsentlig del af skylden for, at du er blevet opsagt, vil du først få dagpenge efter 111 timers karantæne. Det svarer til, at du ikke får dagpenge i 3 uger. 

Karantænen er effektiv. Det betyder, at den kun kan afvikles, når du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk og har ret til dagpenge. Husk derfor at melde dig ledig på jobnet.dk dagen efter, dit opsigelsesvarsel er udløbet - og at du derudover er aktiv jobsøgende, opdaterer din joblog og udfylder ydelseskortet for de 3 uger.
Derudover betragtes karantænen som afviklet, når du har arbejdet mere end 185 timer efter karantænen er trådt i kraft. Er karantænen endnu ikke afviklet efter 3 måneder, bortfalder den.

Bliver du selvforskyldt ledig 2 gange indenfor 12 måneder, bortfalder din ret til dagpenge. Du får retten tilbage igen, når du har arbejdet i mindst 300 timer indenfor en periode på 3 måneder efter karantænetidspunktet.

Afkortning af dagpengeperioden

Hvis du, inden for en periode på 8 år, sammenlagt har modtaget dagpenge i 4 år, bliver din periode med dagpenge reduceret med 1 måned. Vi skriver til dig, hvis du nærmer dig den situation.