Du får efterløn og arbejder samtidig

Du kan arbejde som lønmodtager, mens du modtager efterløn. Vil du arbejde i din egen virksomhed, skal du have en tilladelse.

Du kan arbejde som lønmodtager, mens du er på efterløn, og på den måde bestemmer du selv hvordan og i hvilket tempo, du vil trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Bliver du ved med at arbejde også efter de 2 år efter udstedelse af efterlønsbeviset, optjener du timer til skattefri præmie.

Du skal søge om at få supplerende efterløn

For at modtage supplerende efterløn skal du udfylde blanketten Oplysninger om lønarbejde samtidig med efterløn (AK080). Er du honorarlønnet, skal du også indsende blanketten Skema om freelancearbejde (AK046)

Vi supplerer din indkomst op til 160,33 timer 

Med supplerende efterløn kan du supplere indkomsten fra dit deltidsarbejde med efterløn. Hver måned udfylder du dit ydelseskort, hvor du oplyser, om du har haft arbejde, og hvor mange timer du har arbejdet.

Dine arbejdstimer vil blive modregnet i din efterløn. Vi udbetaler supplerende efterløn for de timer i en måned, som du ikke får løn for. Får du løn for fx 30 timer om ugen, supplerer vi op med efterløn i 30,43 timer, så det i alt bliver til 160,33 timer i den måned.

Arbejder du mere end 145,53 timer i en måned, vil du dog ikke modtage efterløn for den måned.

Du kan se mere under Arbejde bliver modregnet i efterlønnen nedenfor, hvis din timeløn er under 259,80 kr.

Arbejde bliver modregnet i efterlønnen

Vi modregner dit arbejde i efterlønnen. Du skal hver måned oplyse til os, hvor meget arbejde du har haft. Det gør du ved at udfylde dit ydelseskort i vores selvbetjening.
Vores beregning af supplerende efterløn afhænger i sidste ende af, hvad din arbejdsgiver indberetter til SKAT.

Kontrollabelt arbejde

Indberetter din arbejdsgiver både din løn og dine timer til SKAT, kalder vi dit arbejde kontrollabelt. I det tilfælde modregner vi dine timer 1:1 og forholder os ikke til, hvad du får i løn. Har din arbejdsgiver fx indberettet, at du har arbejdet 11 timer i en given uge, vil du modtage efterløn for 26 timer, så det samlede antal timer bliver 37 (eller du vil få udbetalt 19 timer, så det fulde antal timer bliver 30, hvis du er deltidsforsikret).

Er din timeløn under 277,76 kr. (2024) omregner vi din indtægt til timer og lemper fradraget for disse timer.

Arbejder du mere end 128 timer i en måned til en timeløn under 277,76 kr. (2024), udbetaler vi ikke efterløn til dig for den pågældende måned. For deltidsforsikrede er grænsen på 104 timer om måneden.

Dette gælder indtil du har tjent 43.628 kr. (2024) i et kalenderår. Derefter kan du resten af året arbejde op til 145,5 timer om måneden som fuldtidsforsikret og få udbetalt efterløn for de resterende 14,8 timer. Er du deltidsforsikret kan du arbejde op til 118 timer om måneden og få udbetalt efterløn for de resterende 12 timer.

Eksempel

Et fuldtidsforsikret medlem, der er omfattet af lempet fradrag, har i en måned 100 timers arbejde til 150 kr./time hos arbejdsgiver A og 40 timer til 250 kr./time hos arbejdsgiver B. Antallet af faktiske kontrollable løntimer, hvor timelønnen er mindre end omregningssatsen, er under 128. Medlemmet kan få udbetalt efterløn i den måned

Eksempel

Et fuldtidsforsikret medlem, der er omfattet af lempet fradrag, har i en måned 100 timer til 150 kr./time hos arbejdsgiver A og 40 timer til 200 kr./time hos arbejdsgiver B
Antallet af faktiske kontrollable løntimer, hvor timelønnen er mindre end omregningssatsen, er større end 128. Medlemmet kan derfor ikke få udbetalt efterløn i den måned.

Ukontrollabelt arbejde

Nogle arbejdsgivere indberetter ikke, hvor mange timer du arbejder, men kun hvad du får i løn før skat (bruttoløn). I det tilfælde betragter vi arbejdstiden som ukontrollabel. Det gælder også, hvis du ikke får løn for et bestemt antal arbejdstimer, men i stedet fx bliver betalt pr. opgave, du løser.
Er dit arbejde ukontrollabelt, tager vi udgangspunkt i din bruttoløn for at beregne, hvor mange timers supplerende dagpenge vi skal udbetale til dig.

Hvis du underviser på deltid

Når du arbejder som underviser på deltid, bliver din udbetaling af supplerende efterløn beregnet i forhold til det faktiske antal undervisningstimer og for den forberedelsestid, du får løn for. Aflønning af forberedelsestiden er forskellig alt efter, hvilken undervisningsinstitution du underviser på, og om undervisningen er omfattet af en overenskomst. 

Hvis du er freelancer

Når du arbejder som freelancer, kan der være forskel på, om du betragtes som selvstændig eller lønmodtager. Det afhænger af, hvordan du indberetter dine forskellige arbejdsforhold. Det kan skifte fra opgave til opgave. For at vi kan vurdere dit freelancearbejde, skal du udfylde og indsende blanketten Skema om freelancearbejde (AK046) på Mit AKA.

Vi skal godkende efterløn samtidig med selvstændig virksomhed. Kontakt os inden du går i gang med en freelanceopgave, når du er på efterløn. 

Du kan være selvstændig i begrænset omfang

Har du en selvstændig virksomhed, som du tjener penge i ved siden af din efterløn, skal du altid have en tilladelse fra os til at drive virksomheden.

Du kan arbejde op til 400 timer over en 12-månedersperiode. Har du hjælpere eller samarbejdspartnere, der kører en del af virksomheden for dig, vil deres arbejdstimer tælle med i dine 400 timer.

Dit dækningsbidrag 1 må i 2024 maks. være 89.976 kr. pr. regnskabsår.

Reglerne gør det svært at få en godkendelse til at drive selvstændig virksomhed ved siden af efterlønnen. Virksomhedens opgaver skal være afgrænsede.

Eksempel

En klinisk psykolog ønsker at have enkelte klienter ved siden af sin efterløn. Hun har en hjemmeside, hvor nye kunder kan henvende sig. Når hun har nået de 400 timer over en 12-månedersperiode, er hendes plan at sige nej til flere klienter.

I denne situation vil hun sandsynligvis ikke få tilladelse til at drive sin virksomhed og samtidig modtage efterløn. Det skyldes, at virksomheden ikke på forhånd er afgrænset, men først bliver det, når hun selv siger stop.

Det kan derimod godt være muligt for psykologen at afslutte to klienter, efter hun er gået på efterløn. Det kræver, at hun har lukket for tilgang af nye klienter, og at virksomheden er afgrænset til at afslutte de to klienters forløb.

Søg om tilladelse i god tid – og ring gerne til os inden

Du søger om tilladelsen ved at indsende blanketterne Ansøgning om efterløn på 400-timersordningen (AR284) og Skema om selvstændig virksomhed  (AK084)

Det er en god ide at søge i god tid, da vores sagsbehandling på disse ansøgninger kan være lidt længere end normalt.

Ønsker du at høre mere om dine muligheder for at drive selvstændig virksomhed, er du velkommen til at ringe til os, før du søger.

Ferie på efterløn

Mens du er på efterløn, kan du afholde ferie, som du har optjent hos din arbejdsgiver. Du modtager ikke efterløn de dage, du får feriepenge.

Når du er på efterløn, kan du holde ferie, som du ønsker.

Modtager du feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver, vil du blive modregnet i din efterløn.

Du bliver modregnet pr. dag, du holder ferie med feriepenge. Det gælder uanset, hvor meget du modtager i ferieudbetaling. Holder du fx 8 dages ferie med udbetaling fra Feriekonto, vil vi trække 8 dage fra din efterlønsudbetaling.

Giv os besked om din ferie

Du skal oplyse os, når du holder ferie med feriepenge optjent hos en arbejdsgiver. Du kan enten ringe til os eller sende en besked på Mit AKA for at give os oplysningerne. 

Har du spørgsmål til din efterløn og din ferie, er du velkommen til at ringe til os.