Vedtægter

I vores vedtægter kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem i Akademikernes A-kasse og om vores repræsentantskab, bestyrelse mv.

Medlemmer, ledelsesstruktur med bestyrelse og repræsentantskab

Afsnit 1: Formål og hjemsted 

§ 1. Akademikernes A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder at a-kassen skal medvirke til at ledige kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. Akademikernes A-kasse har hjemsted i København.

Afsnit 2: Anerkendelsen

§ 2. Akademikernes A-kasse er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Stk. 2. Akademikernes A-kasse er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, litra b, i loven.

Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter § 79 i loven.

Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn.

Stk. 5. Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jf. §§ 88-90 i loven.

§ 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven.

Stk. 2. Bortfalder Akademikernes A-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af Akademikernes A-kasses formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af STAR.

Afsnit 3: Medlemsretten

§ 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens § 41 er opfyldt, og pågældende har tilknytning til Akademikernes A-kassens faglige område, jf. stk. 2 og 3. Optagelse som seniormedlem kan endvidere ske efter lovens § 44.

Stk. 2. Akademikernes A-kasses faglige område omfatter personer, der kan optages i de organisationer, som er anført i de 14 valggrupper i bilag 1. Hvis den enkelte organisation er tilsluttet en hovedorganisation, fremgår det af bilag 1. Det faglige område omfatter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere jf. stk. 3.

Stk. 3. Med tilknytning, jf. stk. 1 og 2, forstås, at personen er beskæftiget inden for Akademikernes A-kasses faglige område, studerer til eller har gennemført en uddannelse inden for Akademikernes A-kasses faglige område.

Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens § 2, stk. 2, skal godkendes af Akademikernes A-kasses øverste myndighed. Andre ændringer af det faglige område, jf. stk. 2, kan besluttes af bestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af STAR.

Stk. 5. Medlemmer kan optages som fuldtids- eller deltidsforsikrede.

§ 5. Optagelse er ikke gyldig, før Akademikernes A-kasse har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

Stk. 2. Ved optagelsen i Akademikernes A-kasse, skal medlemmet gøres bekendt med Akademikernes A-kasses vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på Akademikernes A-kasses hjemmeside.

§ 6. Udmeldelse af Akademikernes A-kasse kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til Akademikernes A-kasse med mindst én måneds varsel til udgangen af en måned jf. dog stk. 2-5. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen.

Stk. 2 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension eller seniorpension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor Akademikernes A-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse.

Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor Akademikernes A-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt.

Stk. 4. Ved overflytning til en anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning. 
 
Stk. 5. Fristen i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der er optaget i en a-kasse som følge af § 53, stk. 25, 1. og 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., melder sig ud af a-kassen i den måned, hvor arbejdsfordelingsperioden udløber. Udmeldelsen sker med virkning fra udgangen af den måned, hvori arbejdsfordelingsordningen udløber

Afsnit 4: Medlemmernes rettigheder

Ret til dagpenge m.v.

§ 7. Akademikernes A-kasse yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom.

§ 8. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets Nemkonto eller specifik konto, jf. bekendtgørelse om NemKontoordningen i et pengeinstitut.

Stk. 2. A-kassen skal enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via "Min side" på a-kassens hjemmeside. Specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradragsart og størrelse, samt udbetalt nettobeløb.

Andre rettigheder

§ 9. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til Akademikernes A-kasses ledelse og revision, jf. dog § 19, stk. 2.

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i Akademikernes A-kasses medlemsmøder samt til at afgive sin stemme ved valg af repræsentantskab og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det Akademikernes A-kasses pligt at orientere alle medlemmer.

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med Akademikernes A-kasses regnskab.

Afsnit 5: Medlemmernes pligter

Pligt til at betale medlemsbidrag

§ 10. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og efter a-kassens anvisning.

Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag kvartalsvis forud.

Andre pligter

§ 11. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til Akademikernes A-kasse, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden i Akademikernes A-kasses lokaler og ved møder, som Akademikernes A-kasse har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter Akademikernes A-kasses påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens § 14.

§ 12. Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til Akademikernes A-kasse.

Afsnit 6: Forskellige bestemmelser

§ 13. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via Akademikernes A-kasses hovedkontor. Kontoret fremskaffer også oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af STAR.

§ 14. Forseelser over for Akademikernes A-kasse kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler.

Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifterne, jf. § 11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra et møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse.

Afsnit 7: Akademikernes A-kasses ledelse og administration

Ledelsesmæssig og administrativ struktur

§ 15. Akademikernes A-kasse er en centralt styret og administreret a-kasse under ledelse af et repræsentantskab og en af repræsentantskabet valgt bestyrelse.

Stk. 2. Oprettelse og nedlæggelse af administrative kontorer uden for Akademikernes A-kasses hjemstedsadresse kan bestemmes af bestyrelsen.

Stk. 3. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et administrativt kontor skal der sendes meddelelse til STAR og det lokale jobcenter.

Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, at Akademikernes A-kasse deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 5. Det er alene den samlede a-kasse, der kan være ansvarlig for opgaver som anden aktør efter reglerne om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Øverste myndighed

§ 16. Akademikernes A-kasses øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af formanden og et antal repræsentanter, der vælges af medlemmerne efter reglerne i stk. 2-10. Akademikernes A-kasses formand, jf. § 18, er formand for repræsentantskabet.

Stk. 2. Ved valg til repræsentantskabet henføres Akademikernes A-kasses medlemmer til valggrupper (jf. bilag 1 til vedtægten).

Stk. 3. Hver af de i stykke 2 nævnte valggrupper kan vælge 1 repræsentant og 1 suppleant for hver påbegyndt 5.000 medlemmer af valggruppen. Alle valggrupper er dog sikret valg af mindst 2 repræsentanter og 2 suppleanter.

Stk. 4. Valg til repræsentantskabet sker ved Akademikernes A-kasses foranstaltning mindst hvert tredje år. Der afholdes valg i alle valggrupper i 2013. Dernæst afholdes valg i valggrupperne med lige numre i 2015, og for valggrupperne med ulige numre afholdes valget i 2016, jf. dog § 20.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmet fra den enkelte valggruppe kan i samarbejde med Akademikernes A-kasses formand, nedsætte en valgbestyrelse blandt samtlige valggruppens medlemmer. Efter valgbestyrelsens beslutning afholdes valgene i den enkelte valggruppe som fremmødevalg eller skriftligt valg.

Stk. 6. Akademikernes A-kasse sørger for afholdelse af alle valg og for, at samtlige medlemmer inden for vedkommende valggruppe gives mulighed for at foreslå kandidater og til at afgive stemme ved valget, jf. dog § 19, stk. 2. Kun medlemmer af Akademikernes A-kasse kan opstilles og afgive stemme.

a. Akademikernes A-kasse indkalder fra medlemmerne af en valggruppe forslag til kandidater til valg til repræsentantskabet, jf. stk. 3. I indkaldelsen fastsættes en tidsfrist på mindst 3 uger for medlemmernes indsendelse af kandidatforslag.

b. Fremkommer der ikke inden udløbet af fristen, jf. litra a, forslag fra medlemmerne til valg af alle repræsentant- og suppleantpladser, kan valggruppens valgbestyrelse foreslå kandidater til de resterende pladser.

c. Fremkommer der ikke inden udløbet af fristen, jf. litra a, forslag fra valgbestyrelsen til valg af alle repræsentant- og suppleantpladser, kan Akademikernes A-kasses bestyrelse foreslå kandidater til de resterende pladser.

d. Ethvert medlem af Akademikernes A-kasse, jf. dog § 19, stk. 2, kan stille op som kandidat til henholdsvis repræsentant eller suppleant til repræsentantskabet, jf. litra a.

e. Valgbestyrelsen, jf. stk. 5., for den enkelte valggruppe kan foreslå kandidater og suppleanter efter reglerne i litra a.

f. De foreslåede kandidater, jf. litra a og e, vælges som repræsentanter og suppleanter, jf. stk. 3. De kandidater, der får flest stemmer, blandt de kandidater valggruppen kan vælge jf. § 16, stk. 3, er medlemmer af repræsentantskabet. Øvrige kandidater vælges til suppleanter, jf. stk. 3. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning af dirigenten ved fremmødevalg og af Akademikernes A-kasses revisor ved skriftligt valg.

Stk. 7. I tilfælde af, at der ikke i en valggruppe fremkommer forslag til valg til alle repræsentant- og suppleantpladser, er medlemmernes kandidater, herefter valgbestyrelsens kandidater og endelig bestyrelsen kandidater, valgt, og der indkaldes ikke til valg i valggruppen. Rækkefølgen af suppleanterne fastlægges ved lodtrækning, der foretages af Akademikernes A-kasses statsautoriserede revisor.

Stk. 8. Ved afholdelse af fremmødevalg meddeler Akademikernes A-kasse i forbindelse med indkaldelsen til valgmødet, jf. stk. 6 litra a, med 4 ugers varsel dato, tid og sted for afholdelse af valg, og at hvert enkelt medlem gennem fremlæggelse af fuldmagter højst kan afgive stemme for 25 andre medlemmer. Samtidig oplyses at navnene på de foreslåede kandidater vil fremgå af Akademikernes A-kasses hjemmeside, og at navnene på de valgte medlemmer og suppleanter umiddelbart efter valget offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 9. Ved afholdelse af skriftlige valg fremsender Akademikernes A-kasse efter udløbet af fristen i stk. 6 litra a, til det enkelte medlem af valggruppen stemmesedler med navnene på de foreslåede kandidater. Foretages der afstemning via Akademikernes A-kasses hjemmeside fremgår de foreslåede kandidater her. Samtidig meddeles en tidsfrist på mindst 2 uger for indsendelse af stemmesedler eller afgivelse af stemme via hjemmesiden, og at navnene på de valgte medlemmer og suppleanter umiddelbart efter valget offentliggøres på Akademikernes A-kasses hjemmeside.

Stk. 10. De valgte kandidater, jf. stk. 3, 8 og 9, indtræder som henholdsvis repræsentanter og suppleanter efter stemmetal. Stemmetallene bestemmer rækkefølgen som henholdsvis repræsentanter og suppleanter er valgt i.

Ledelse

§ 17. Akademikernes A-kasses ledelse forestås af en bestyrelse bestående af formanden og 14 øvrige medlemmer.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælger 1 medlem og 1 suppleant for hver af de 14 valggrupper. Valget foretages på førstkommende møde i repræsentantskabet efter afvikling af valg jf. § 16, stk. 4.

Stk. 3. Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen, selv om der ikke forinden er afviklet valg i den pågældende valggruppe. Det er en betingelse, at bestyrelsesmedlem og suppleant fra valggruppen er udtrådt af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal være medlemmer af Akademikernes A-kasse. Repræsentantskabet fastsætter lønninger og honorarer for Akademikernes A-kasses bestyrelse.

Stk. 5. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er nævnt i denne vedtægt, og varetager i øvrigt Akademikernes A-kasses ledelse under ansvar over for repræsentantskabet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som er givet af STAR.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles mindst 4 gange om året.

Stk. 7. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed jf. dog stk.8.

Stk. 8. Hvis mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, foretages afstemning efter princippet i § 22, stk. 4. Formanden har ikke stemmeret ved disse afstemninger.

Stk. 9. Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Repræsentantskabsmedlemmerne får elektronisk adgang til referatet.
 
§ 17 a. Bestyrelsen kan fastsætte et særskilt administrationsbidrag for nærmere afgrænsede medlemsgrupper, se bilag 2. 

Akademikernes A-kasses formand og næstformænd

§ 18. Repræsentantskabet vælger af sin midte Akademikernes A-kasses formand. Valget sker for en periode af 3 år. Genvalg som formand er tilladt én gang, selvom dette forlænger perioden. Formanden skal være medlem af Akademikernes A-kasse.

Stk. 2. Afgår formanden i en valgperiode, foretages valg af en ny formand for den resterende del af valgperioden på førstkommende ordinære eller på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en 1. og en 2. næstformand. 1. næstformand træder i formandens sted ved dennes forfald, og som i tilfælde af formandens afgang i en valgperiode er
Akademikernes A-kasses formand, indtil nyvalg har fundet sted, jf. stk. 2

Administration, tegningsberettigede m.v.

§ 19. Administrationen af Akademikernes A-kasses virksomhed påhviler den administrerende direktør, der ansættes af bestyrelsen. Direktøren ansætter det fornødne, kvalificerede personale til Akademikernes A-kasses administration.

Stk. 2. Ingen af de ansatte i Akademikernes A-kasses administration kan være medlem af bestyrelsen eller repræsentantskabet.

Stk. 3. Akademikernes A-kasse tegnes af formanden og direktøren i forening eller af en eller flere af bestyrelsen bemyndigede personer.

Repræsentantskabets møder

§ 20. Repræsentantskabet samles til ordinært møde mindst én gang årligt.
 
Stk. 2. Dagsorden for repræsentantskabets ordinære møder skal mindst indeholde følgende punkter:
 
Valg af dirigent.
Beretning
Godkendelse af revideret årsregnskab. Orientering om budget og kontingent for kommende regnskabsår
Indkomne forslag
Valg
a. formand (hvert 3. år, 1. gang i 2013)
b. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 17, stk. 2
Valg af revisor
Eventuelt.
 
Stk. 3. Skriftlig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde udsendes med mindst 4 ugers varsel til medlemmerne af repræsentantskabet.
 
Stk. 4. Dagsorden udsendes til de i stk. 3 nævnte senest 10 dage før repræsentantskabsmødet. Enhver af repræsentanterne kan senest 3 uger før afholdelsen af repræsentantskabsmødet forlange særlige punkter optaget på dagsordenen.


Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

§ 21. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter beslutning af repræsentantskabet, bestyrelse eller af Akademikernes A-kasses formand.
 
Stk. 2. Om indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde gælder reglerne i § 20, stk. 3 og 4. Bestyrelsen kan imidlertid, hvis der er tvingende grund hertil, træffe beslutning om indkaldelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde med et kortere varsel, dog mindst 1 uge.
 
Stk. 3. Dagsorden for eventuelle ekstraordinære møder skal mindst indeholde:
 
Valg af dirigent
Forslag, der ønskes behandlet
Eventuelt
 

Afstemning i repræsentantskabet

§ 22. Repræsentantskabet er kun beslutningsdygtigt, når der er repræsentanter til stede for mindst halvdelen af de repræsenterede valggrupper, jf. § 16, stk. 2.
 
Stk. 2. Afstemning foregår mundtligt eller ved håndsoprækning, medmindre mindst 15 af repræsentantskabets medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
 
Stk. 3. Ved afstemningen har hvert medlem af repræsentantskabet og Akademikernes A-kasses formand én stemme, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
 
Stk. 4. Hvis repræsentanterne for mindst 2 af de repræsenterede valggrupper forlanger det, skal der foretages afstemning efter antallet af medlemmer, som repræsentanterne repræsenterer i Akademikernes A-kasse ifølge medlemsopgørelse i forbindelse med senest udsendte kvartalsopkrævning af medlemskontingent. Stemmerne afgives samlet og kan ikke fordeles forholdsmæssigt mellem de tilstedeværende repræsentanter for de enkelte valggrupper. Forslag om beslutning, som nævnt i stk. 6, 1. , kan dog ikke forlanges undergivet afstemning efter reglerne i stk. 4, 1.-2.
 
Stk. 5. Ved afstemning efter stk. 4 har formanden én stemme.
 
Stk. 6. Beslutning om opløsning af Akademikernes A-kasse er kun gyldig, hvis antallet af stemmer for beslutningen er mindst 3/4 af de afgivne stemmer, jf. dog tillige § 23 og § 26, stk. 5. I øvrigt træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Urafstemning

§ 23. Beslutning om opløsning af Akademikernes A-kasse eller om frasigelse af statsanerkendelsen, jf. § 22, stk. 6, er kun gyldig, hvis den efterfølgende, ligeledes med mindst ¾ af de afgivne stemmer, godkendes ved almindelig afstemning (urafstemning) blandt Akademikernes A-kasses samtlige medlemmer.
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan lade foretage urafstemning blandt samtlige Akademikernes A-kasses medlemmer om andre spørgsmål end de i stk. 1 nævnte.
 
Stk. 3. Urafstemning kan finde sted, hvis mindst 10 medlemmer af bestyrelsen beslutter det.

Afsnit 8: Regnskab og revision

§ 24. Akademikernes a-kasses regnskabsvæsen skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af STAR. Akademikernes A-kasse skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger.

Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for Akademikernes A-kasses virksomhed, så regnskabsføringen kan danne grundlag for udarbejdelse af Akademikernes A-kasses årsregnskab.

Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder Akademikernes A-kasse et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af STAR. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det skal også underskrives af de revisorer, der er valgt af Akademikernes A-kasses øverste myndighed.

Stk. 4. For at Akademikernes A-kasse kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til STAR inden for den frist, som er fastsat i loven.
§ 25. Akademikernes A-kasses indtægter og formue må kun anvendes til at opfylde Akademikernes A-kasses formål, jf. § 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.

Stk. 2. Akademikernes A-kasses midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.

Stk. 3. Oversigt over Akademikernes A-kasses tegningsberettigede skal sendes til STAR.

Stk. 4. Bestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af STAR og Undervisningsministeriet.

Afsnit 9: Vedtægtens ikrafttræden m.v.

§26. Denne vedtægt, der er revideret på repræsentantskabsmødet 16. november 2023 træder i kraft per denne dato.

Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægten med dertil hørende bilag, der blev godkendt 29. august 2023. Stk. 3. Akademikernes A-kasse sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan gøre sig bekendt med vedtægten, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 4. Vedtægten skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af STAR.

Stk. 5. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for Akademikernes A-kasses vedtægtsbestemmelser. Akademikernes A-kasses bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af STAR, jf. stk. 4.

Bilag 1

Valggrupperne 2 - 12 er medlem af hovedorganisationen Akademikerne

Valggruppe 01: Ophævet

Valggruppe 02: Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse som arkitekter, planlæggere og designere. Derudover akademikere med en anden uddannelse, der er beskæftiget i tilsvarende stillinger som arkitekter, planlæggere og designere.

Valggruppe 03: Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse som dyrlæge.

Valggruppe 04: Pharmadanmarks medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse der retter sig mod lægemiddelområdet. Derudover akademikere med en anden uddannelse, der er beskæftiget inden for lægemiddelområdet (pharma-medicoområdet).

Valggruppe 05: Danmarks Jurist- og Økonomforbunds medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse som jurist, erhvervsøkonom, humanistiske eller inden for det samfundsvidenskabelige område. Derudover akademikere med en anden uddannelse, der er beskæftiget inden for juridiske, erhvervsøkonomiske, humanistiske eller samfundsvidenskabelige områder.

Valggruppe 06: Landinspektørforeningens medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse som landinspektører. Derudover akademikere med en anden uddannelse, der er beskæftiget i tilsvarende stillinger som landinspektører.

Valggruppe 07: Lægeforeningens medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse som læge.

Valggruppe 08: Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist- og Kantorsamfunds medlemsområder

Personer der studerer til eller har en uddannelse fra musikkonservatorium. Lærere og rektorer på folkekirkens kirkemusikskoler. Lærere og ledere på kommunale musikskoler. Derudover akademikere med en anden uddannelse, der er beskæftiget som musikundervisere eller udøvende musikere.

Valggruppe 09: Præsteforeningens medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse som Cand.teol.
Enhver nuværende eller tidligere præst i Den danske Folkekirke.
Enhver, der er ordineret til tjeneste i frie folkekirkelige organisationer og folkekirkelige ydre missionsselskaber og som ikke er omfattet af pkt. 1 eller 2.

Valggruppe 10: Dansk Psykolog Forenings medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse som cand.psych., mag.art. i psykologi eller cand.pæd.psych. Derudover akademikere med en anden uddannelse, der er beskæftiget i tilsvarende stillinger som psykolog.

Valggruppe 11: Dansk Tandlægeforenings / Ansatte Tandlægers Organisation medlemsområder

Personer der studerer til eller har en uddannelse som tandlæge.

Valggruppe 12:  Dansk Kiropraktor Forening / HOD/ Medlemmer af AAK, der ikke tidligere var omfattet af de øvrige faglige organisationer nævnt i bilag 1 / Medlemmer af det tidligere Forbundet Kultur og Information / Medlemmer af det tidligere JA / Medlemmer af det tidligere Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen.

Personer der studerer til eller har en uddannelse som kiropraktor.
Officerer af linjen, Kadetter på værnenes officersskoler, Officerer af linjen i forsvaret, der er meddelt tjenestefrihed uden løn og Officerer af linjen i forsvaret, der er pensionerede; men fortsat ansat under forsvarsministeriets område.

Valggruppe 13: Ingeniørforeningens medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse inden for ingeniør, datalogi og datateknologi- og levnedsmiddelområdet.
Derudover personer der studerer til eller har en uddannelse som bachelor eller kandidat inden for det naturvidenskabelige område eller teknisk videnskab.
Endelig akademikere med en anden uddannelse, der er beskæftiget inden for ingeniør-, IT-, levnedsmiddel- naturvidenskabelig område eller teknisk videnskab

Valggruppe 14: Maskinmestrenes Forenings/Dansk Formands Forenings medlemsområde

Personer der studerer til eller har en uddannelse som maskinmester, skibsofficer eller teknisk manager off shore
Personer, der ikke er omfattet af en af de øvrige valggrupper, som på vegne af arbejdsgiveren er pålagt at instruere og føre tilsyn med andre ansattes arbejdsopgaver eller disses udførelse.

Bilag 2

Aktuelle satser for administrationsbidrag og samlet kontingent kan til enhver tid findes på Akademikerne A-kasses hjemmeside: aka.dk/medlemskab/kontingent/