Uddannelser, der kan bruges til at opfylde sprogkravet

(Scroll down for a version in English)

 • Bestået Prøve i Dansk 2 eller en dansk prøve på et tilsvarende eller højere niveau
 • Gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole
 • Gennemført grundskoleforløb i dansk på Færøerne og Grønland og på de danske skoler i Sydslesvig, samt tilsvarende forløb for børn i udstationerede familier
 • Gennemført ordblindeundervisning for voksne
 • Bestået Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner
 • Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden
 • Bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Bevis for almen forberedelseseksamen (avu)
 • Prøvebevis for bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) på et af niveauerne G-A fra en af følgende uddannelser: stx, hf, hhx, htx, eux, eud eller avu
 • Bestået FVU-læsning (voksenundervisning) trin 2-4
 • Bevis for International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau
 • Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København
 • Bevis for videregående uddannelser f.eks. på universiteter, professionsskoler, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb

Læs mere om sprogkravet for nyuddannede.


List of how to meet the language requirement

 • Passed “Prøve i Dansk 2” or a Danish test at an equivalent or higher level
 • Passed 6th grade in a Danish primary school, including in a corresponding Danish independent school or Danish private primary school
 • Diploma for a degree at one of the following: university, vocational school, business school, nursing school, seminar, but only if the teaching was in Danish
 • Completed primary school courses in Danish in the Faroe Islands and Greenland and at the Danish schools in South Schleswig, as well as similar courses for children in expatriate families
 • Completed dyslexia program for adults
 • Passed Test in Danish 3 with a grade average of at least 6 (according to the 13-scale) or 02 (according to the 7-step scale) or the Study Test passed with at least a grade of 6 (according to the 13-scale) or 02 (according to the 7-step scale) ) in each of the four disciplines
 • Folkeskolen's final exams 9th or 10th grade passed with a grade average of at least 6 (according to the 13-scale) or 02 (according to the 7-step scale) in the Danish disciplines except for order
 • Diploma for one of the following programs: stx, hf, hhx, htx, eux, avu.
 • Diploma for passing a single subject in Danish or Danish as a second language with a grade average of at least 6 (according to the 13-scale) or 02 (according to the 7-step scale) at one of the levels G-A from one of the following programs: stx, hf, hhx, htx, eux, eud eller avu
 • Completed FVU reading (adult education) step 2-4
 • Diploma for International Baccalaureate (IB) with Danish at level A or B
 • Completed Danish Test 3 from Studieskolen in Copenhagen

Read more about the language requirement and your options if you do not meet the language requirement.